Haberler & Yayınlar

design-1839702_1920-e1595594047312-darken
24 Tem: Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Işığında İşe Davet Yazısının Tebliği

A. GİRİŞ* 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından geçerli neden olmaksızın feshedilmesi durumunda iş sözleşmesi kendiliğinden geçersiz feshin sonuçlarını doğurmayacak olup, işçi tarafından zorunlu arabuluculuğa başvurulması, arabuluculuk görüşmelerinin sonuç vermemesi durumunda ise kanunda belirlenmiş olan sürelerde dava açılması gerekmektedir. İşçi tarafından yapılan başvurular neticesinde feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde kararın kesinleşmesinden itibaren on iş günü içerisinde işe başlama istemi ile işçinin işverene başvurması, işverenin de işçiyi bir ay içerisinde işe başlatması gerekmektedir. Aksi halde işveren…

abstract-21890_1920
30 Haz: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 01/07/2020 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecek Kira İle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi

1. GİRİŞ* 04.11.2011 tarihinde yayımlanan 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu (“yTBK” olarak anılacaktır.), yürürlük tarihi ile birlikte 818 sayılı Eski Borçlar Kanunu (“eBK” olarak anılacaktır.) ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunu yürürlükten kaldırmış ve kira ilişkilerine dair bir çok yeni düzenleme getirmiştir. Ancak, 6217 sayılı Kanun ile kiracıların tacir veya özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu iş yeri kiralarında Türk Borçlar Kanunu’nun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 numaralı maddelerinin yürürlük tarihi…

new-york-690868_1920
18 Haz: Mücbir Sebep, İfa İmkansızlığı ve Aşırı İfa Güçlüğü Kavramlarının İncelenmesi ve Bu Bağlamda Covid-19 Salgınının İşyeri Kiralarına Etkisi

 1. Giriş* Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgınının gündelik yaşam ve ekonomi üzerindeki etkilerinin yanında hukuk alanına yansımalarını da görmekte ve takip etmekteyiz. Bu kapsamda alınan tedbirler, öncelikli olarak kamusal alana yönelik olmakla birlikte, salgının yayılımını kontrol altına almak amacıyla teması en aza indirmek hedeflenmiş ve bu yönde de adımlar atılmıştır. Nitekim virüs yayılımının kolay olduğu toplu kullanım alanlarına yönelik birçok tedbir alınmış ve bu tedbirler, her geçen gün eklenerek artmıştır. İşyerleri de bu…

money-2180330_1920
08 Haz: Banka Teminat Mektupları ve Tazmini Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar

GİRİŞ*: Ticari hayatta büyük öneme sahip banka teminat mektupları, alacak-borç ilişkilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bankalar, teminat mektupları ile asıl sözleşmenin alacaklısı olan muhataba, borçlu konumunda olan lehtarın edimini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde ortaya çıkabilecek zararları karşılamayı taahhüt etmektedir. Bu anlamda teminat mektupları, alacaklının alacağına kolaylıkla kavuşmasında ve ticari ilişkilerin devamlılığını sağlamada önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada, banka teminat mektuplarının hukuki niteliği, unsurları ve çeşitleri incelenecek, teminat mektuplarının tazmininde dikkat edilmesi gerekenler üzerinde durularak, tazmin yükümlülüğünü yerine…

mail-1048452_1280
27 May: Barolar Vasıtasıyla Yapılan Tebligat Uygulamasının Kapsamı

Dayanak ve Kapsamı – (T.K. Md. 1 – TBB Meslek Kuralları Md. 31-34-42-43) Öncelikle söz konusu uygulamanın dayanağı; Tebligat Kanunu’nun barolara vermiş olduğu tebligat çıkarma yetkisi ve avukatlar bakımından ise Avukatlık Kanunu’nun avukatlara yüklemiş olduğu bilgi verme yükümlülüğüdür. Bu kapsamın içeriği; avukatların bağlı bulundukları barolara ıslak imzalı veya gerekli teknik altyapının sağlanması halinde e-imzalı olarak bildirim talebinde bulunmaları ve bu bildirimin ilgili muhataba tebliğe çıkarılmasıdır. Nitekim bazı barolar, söz konusu uygulamayı yürürlüğe geçirmişlerdir. Halihazırda bu uygulamayı Afyon, Ordu ve Ardahan…

buildings-1869577_1920-1-2-1024x682
22 May: Çalışanın Gözaltına Alınması veya Tutuklanması ile Kesinleşen Mahkumiyet Hükmünün İnfazı İçin Hapse Girmesi Hallerinin İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı Bakımından Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Çalışanın Gözaltına Alınması veya Tutuklanması ile Kesinleşen Mahkumiyet Hükmünün İnfazı İçin Hapse Girmesi Hallerinin İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı Bakımından Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi* İncelememizin nihai sonucu fesih hakkına dayandığı için öncelikle bu konuda kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Genel olarak fesih, iş sözleşmesinin tek taraflı bir irade beyanıyla sona erdirilmesidir. Haklı nedenle fesih, süreli fesih şeklinde iki türe ayrılan fesih, geçerli hüküm ifade edebilmek için türlerine göre kanunda öngörülen esas ve usullere tabi olarak kullanılması gereken bir hak olarak…

architecture-1727807_1280
20 May: Yapı Kayıt Belgesine Bağlanan Taşınmazlar Bakımından Emlak Vergisi, Emlak Vergisinde Zamanaşımı ve Kısıtlılık Hükümleri

Yapı Kayıt Belgesine Bağlanan Taşınmazlar Bakımından Emlak Vergisi, Emlak Vergisinde Zamanaşımı ve Kısıtlılık Hükümleri* 2018 Mayıs ayından itibaren kamuoyunda “imar barışı” olarak bilinen düzenleme ile ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar için gerekli harç ve vergiler ödenerek başvurulması halinde yapı kayıt belgesi verilebileceği kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda milyonlarca kişi imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi almıştır. Yapı kayıt belgesinin alınması durumunda, Belediye tarafından vasfı (bina vb.) tespit edilen taşınmaza ilişkin emlak vergisinin hangi tarih itibari ile belge sahibinden talep edilebileceği tartışma…

sail-3729599_1280-blackwhite
19 May: Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerine İlişkin Tebliğ

KIYI TESİSLERİNDE VERİLEN HİZMET KALEMLERİ İLE BU HİZMET KALEMLERİNİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile uygulanacak hizmet tarifelerine ilişkin kuralları barındıran tebliğ yazısı 16.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu tebliğ yazısının 5. maddesinde hizmet tarifelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak hizmet kalemleri sayılmış olup kıyı tesisi ilgilileri tebliğin yayımlanma tarihinde itibaren…

code-1839406_1920
15 May: Bir İnternet Servis Sağlayıcısının Veri İhlal Bildirimi Hakkında KVKK’nun 12.03.2020 Tarihli Kararı

12.05.2020 tarihli ve yeni yayınlanan Kurul kararında, bir internet veri sağlayıcısının kullanıcıları için paket değişikliği, fatura ödeme vb. işlemlerini gerçekleştirebildiği çevrimiçi işlem merkezinin kurulu olduğu, fatura ödeme sekmesinin seçilmesine rağmen ödeme yapılamaması ve bunun ihbar edilmesi sonucunda sistemde güvenlik açığının bulunduğunun tespit edilmesi ve bu açıkla birlikte 69 kişiye ait kart bilgisinin 649 adet Şirket müşterisi tarafından görüntülendiğinin tespit edilmesi üzerine Kurul tarafından veri sorumlusu şirkete 300.000-TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.    Kurul karar gerekçesinde, yazılım geliştiricilere sözlü…

book-wall-1151405_1920
14 May: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar 12/05/2020 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli bir döküman yayınlanmış olup aşağıdaki linke tıklayarak tüm metne ulaşabilirsiniz. Çalışma içerik olarak bir çok tereddüde açıklık getirmekte ve farkındalık açısından önem arz etmektedir. https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/28d8adba-2b41-41b2-bf36-d0ff0d845666.pdf

0