Haberler & Yayınlar

Sözleşme Görüşmeleri Sırasında Kişisel Verilerin Korunması

  1.     GİRİŞ Bir sözleşme akdedilmeden önce sözleşmenin içeriği, konusu vb. hususlarda yapılan müzakereler sırasında taraflar, dürüstlük kuralına uygun şekilde hareket etmelidir. Zira müzakerelerin başlamasıyla birlikte taraflar arasında sözleşme benzeri bir güven ilişkisi kurulmaktadır. Sözleşme kurulmuş olsun ya da olmasın müzakereler sırasında taraflar arasında sözleşmenin kurulacağına ilişkin haklı bir beklenti bulunmakta iken taraflardan birinin dürüstlük kuralına aykırı şekilde ve...

Munzam Zarar & Aşkın Zarar

Munzam zarar, başka bir ifade ile faizle karşılanamayan zarar (aşkın zarar)   818 sayılı BK da (m.105) olduğu gibi, 8098 sayı TBK’da da yer verilen bir düzenlemedir. 8098 sayılı TBK’nın “Aşkın zarar” kenar başlıklı 122. maddesinde “Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür. Temerrüt faizini aşan zarar miktarı görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi üzerine...

Alt İşveren – Asıl İşveren İlişkisi ile Geçici İş İlişkisinin Farkları ve Karşılaşılabilecek Yaptırımlar

GİRİŞ Günümüzde arz – talep durumundaki artış mal ve hizmet sunan şirketlerin her geçen gün daha da büyümesi ve gelişmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayıdır ki, şirketler bulundukları alan içerisinde her işin görülebilmesini ve tek bir yerleşke üzerinde ürünlerin hızla üretilmesini sağlamak istemişlerdir. Bu sebepler doğrultusunda bulundukları yerleşkelerde ek ve yan hizmetlerin de sağlanması ile kendi içinde bütün işlere yeten şirketler günümüzde çokça karşımıza çıkmaktadır....

İşçinin Borçları Nedeniyle İşverene Maaş Haczi İhbarnameleri Gönderilmesi İşveren Açısından Geçerli Nedenle Fesih Sebebi Teşkil Eder Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. ve devamı maddelerinde işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle işverene, işçinin iş sözleşmesini geçerli nedenle fesih hakkı tanıyan düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre işçinin iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine getirmesine engel teşkil edecek nitelikte davranışlar ve/veya durumların varlığı nedeniyle işin ve işyerinin normal yürüyüşünün ve çalışma huzurunun ciddi bir biçimde olumsuz etkilenmesi, işverenden önemli ve makul...

Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kiracının Kira İlişkisini Devri

Kira sözleşmesi kiraya veren ile kiracı arasında yapılan bir sözleşmedir. Dolayısı ile tapuya şerh edilmedikçe hükümlerini yalnızca bu taraflar arasında doğurur. Kiracı kural olarak kira süresi boyunca kira sözleşmesi ile bağlıdır. Kiracı kira sözleşmesine konu yeri bizzat kullanmak zorundadır. Her ne kadar kiracının kira sözleşmesini sonlandırması için kanunen birtakım hakları bulunmakta ise de bu hakkı kullanması hem kendisine hem de kiraya verene zarar verebilmektedir. Diğer yandan...

EYT Düzenlemesi ile Emekli Olan İşçinin Durumuna İlişkin Değerlendirme

7438 sayılı Kanunun 3.3. 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Esasen ister 7438 sayılı Kanun ve isterse normal olarak emekli olunsun ilgili işçilerin durumları kural olarak aynıdır. Emekli olan çalışanın aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde, kıdem tazminatına esas süreleri ile yıllık ücretli izin haklarının nasıl hesaplanacağı, aynı işyerinde aynı işi yapmaya devam edecek olan işçilere deneme süresi öngörülüp öngörülemeyeceği ve bunların bir süre sonra kendi istek ve iradeleri...