Haberler & Yayınlar

Genel Olarak Disiplin Cezaları Prosedürü ve Özelde Ücret Kesme Cezası

Mevzuatımızda 4857 sayılı İş Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki bazı düzenlemeler dışında (İş Kanunu’nun 18.,19., 25., 26. ve 38. maddeleri ile Türk Borçlar Kanunu’nun 399. maddesi), disiplin cezalarını genel anlamda düzenleyen ve bunların uygulanmasına yönelik usul ve esasları ortaya koyan yasal bir düzenleme bulunmadığından, genel hükümler ile iş hukukunun genel ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Disiplin cezaları, sıklıkla, toplu iş sözleşmelerinin yanısıra iç...

İcra Hukuk Mahkemesinin İtirazın Kaldırılması Kararının İstinaf Edilmesi Halinde İİK.36. Maddesine Dayalı İcrasının Geri Bırakılması Mümkün Müdür?

İcra İflas Kanununda icra hukuk mahkemesinin hangi kararlarının karşı istinaf yolunun kapalı olduğu, yani kesin kararlar olduğu “İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi” başlıklı 363/1. maddesinde (Değişik: 2/3/2005-5311/24 md.) düzenlenmiştir. Anılan maddede “İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi,...

Türk Parasının Korunması Hakkında Kanuna Dayalı Olarak Çıkarılan 32 Sayılı Karar ve Tebliğler Kapsamında Menkul Satış Sözleşmesine Dayalı Döviz veya Dövize Endeksli Ödeme Yükümlülükleri

1567 sayılı Türk Parasının Korunması Hakkında Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu’nca 07/08/1989 tarihinde 32 sayılı karar alınmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan 89/14391 sayı ve 07/08/1989 tarihli iş bu kararın uygulanması hakkında (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tespiti Bakanlığa bırakılan konular yönünden) Maliye Bakanlığı tarafından (Tebliğ No: 2008-32/34) tebliğ yayımlanmıştır. Türk...

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Zayi Belgesi Talebi ve E-Defterlerin Zıyaı

İşbu bilgi notunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesinde düzenlenen zayi belgesi talebi konusuna dair araştırma notları yer almaktadır. TTK’nin 82/7. maddesi uyarınca, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi’nden kendisine...

Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliğinde Değişiklik

Bugün Resmi Gazetede Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de  (Tebliğ No: 2008-32/34) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) yayımlanmıştır. Bu düzenlemeyle 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul...

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları Ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuza Dair Bilgi Notu

1 Şubat 2022 tarih ve 31737 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) Ek Madde 1’de Reklam Kurulu tarafından ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik kılavuzların hazırlanacağı ve yayınlanan kılavuz hükümlerinin Yönetmelik ile birlikte uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan karar...
error: