Haberler & Yayınlar

Üretici ve Satıcının Satım Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluğu

Günümüz dünyasında teknoloji ve ulaşımın gelişmesi ile uluslararası ticaret yoğunlaşmış bunun sonucunda üretim- tüketim zincirinin halkaları çoğalmaya başlamıştır. Örneğin uzak bir ülkede üretimi sağlanan bir ürün, bir aracı tarafından başka bir ülkeye kolaylıkla ulaştırılabilmekte devamında ise o ülkedeki bir başka aracı bu ürünü tüketiciye sağlayabilmektedir. Böyle durumlarda alıcının almış olduğu üründe çıkacak herhangi bir problemde birden fazla kişinin sorumluluğu gündeme...

14/09/2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 1- 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlük tarihine ilişkin 18 inci maddesi değiştirilmiştir.         2- Anılan Yönetmelik ile yapılan değişikliklerin yürürlük tarihinde değişiklik yapılmış olup, buna göre 3 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin...

Çalışma Koşullarında Değişiklik Hallerinin İçtihatlarla Değerlendirilmesi

1. GENEL AÇIKLAMALAR   İş Hukukunun en tartışmalı alanlarından biri, çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, bu koşullarda değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı olmayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı arasındaki dengenin sağlanması hususudur.   İş Hukuku, işçi hakları yönünden sürekli ileriye yönelik gelişimci bir karaktere sahiptir. Bu anlayıştan hareket edildiğinde, işçinin haklarının iş ilişkisinin devamı...

26/08/2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesinin  bugünkü Resmi Gazete ’de yayımlanan 29/06/2022 tarihli ve  2019/ 17968 Başvuru numaralı kararı ile  Tüzel Kişilikleri  tasfiye dışı usullerden biri ile (hazineye devir, resen terkin gibi) sona eren şirketlerin, sona erme tarihinden daha önceki dönemlere ilişkin olarak doğmuş vergi borçlarının  kanuni temsilcileri adına tarh  ve onlardan tahsil edilip edilemeyeceğine ilişkin olarak;          ...

27/11/2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 23/08/2022 Tarihli Yönetmelikle Yapılan Değişiklikler

1 -) Değişikliğe ilişkin yönetmeliğin 1. maddesiyle  değişiklikten önceki yönetmeliğin kapsam başlıklı 2. maddesine j bendi eklenerek: j) Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri,” de kapsam dışına alınmıştır. 2 -) Değişikliğe ilişkin...

Tehiri İcra Kararı İçin Sunulan Banka Teminat Mektubunun Borçlu Tarafından Açılacak Konkordato Davasında Verilen İhtiyati Tedbir Kararından Etkilenip Etkilenmeyeceği Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Banka teminat mektubu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 128. maddesi (818 sayılı TBK. 110) uyarınca “garanti sözleşmesi” niteliğindedir. Maddeye göre, üçüncü bir kişinin fiilini başkasına karşı üstlenen, bu fiilin gerçekleşmemesinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Banka, teminat mektubu ile bir şahsın borcunu yerine getirmesini ve yerine getirmediği takdirde, teminatı alan kişi için doğacak tehlikeleri kısmen veya tamamen üzerine almıştır. Bu sebeple bankanın verdiği teminat mektubu...
error: