Haberler & Yayınlar

EYT Düzenlemesi ile Emekli Olan İşçinin Durumuna İlişkin Değerlendirme

7438 sayılı Kanunun 3.3. 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Esasen ister 7438 sayılı Kanun ve isterse normal olarak emekli olunsun ilgili işçilerin durumları kural olarak aynıdır. Emekli olan çalışanın aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde, kıdem tazminatına esas süreleri ile yıllık ücretli izin haklarının nasıl hesaplanacağı, aynı işyerinde aynı işi yapmaya devam edecek olan işçilere deneme süresi öngörülüp öngörülemeyeceği ve bunların bir süre sonra kendi istek ve iradeleri...

PAYLI MÜLKİYETE KONU YERİN KİRAYA VERİLMESİ ve KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İşbu yazımızda paylı yani hisseli mülkiyete konu yerin kiraya verilmesi ve kira sözleşmesinin feshi hususunu ele alacağız.  4721 sayılı TMK’nun  Müşterek(paylı) mülkiyete ilişkin 688 maddesinde  “ Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve...

Defter Tutmakla Yükümlü Olanlar Yönünden Deprem Olayı

  Bilindiği üzere TTK 18 ve 64. Maddeleri ve VUK gerçek ve tüzel kişi tacir ayrımı yapmadan tüm tacirlerin ticari defter tutmalarını ve belirli süre saklamalarını zorunlu kılmıştır. Öyle ki bu zorunluluk sadece tacir olan gerçek veya tüzel kişiler için değil, kanunlarca tacir kabul edilen gerçek veya tüzel için de geçerlidir. Tacirlerin veya tacir sayılanların tutmakla zorunlu bulunduğu Ticari defterlerin hangileri olduğu   gerek Türk Ticaret Kanunu’nda ve gerekse Vergi Usul Kanunu da ve...

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 120 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

(11 Şubat 2023 Gün ve 32101 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır) Kararnamenin Uygulanması: İş bu kararname esas itibariyle 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla olağanüstü hâl ilen edilen Şehirler ‘de yargı alanında bazı tedbirlerin alınması amacıyla çıkarılmıştır. 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 08/02/2023 tarihinden 08/05/2023 tarihleri arasında 3 ay süre ile olağanüstü hâl ilan edilen 10 şehrimiz ise şunlardır:  Adana, Adıyaman, Diyarbakır,...

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Bilgi Notu

07/07/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile getirilen değişikliklere paralel olarak Değişiklik Kanunu ile getirilen yeni düzenlemelere açıklık getirilmesi ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi adına Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29.12.2022 tarihli ve 32058...

İşçi-İşveren İlişkilerinde Ücret Bordosu vb. Belgelerin Gönderimi ve İmzalanması Sürecinde Kep Sisteminin Kullanılması

Dijitalleşmeyle beraber işçi işveren arasındaki iş ilişkisinde ücret bordrosu ve diğer belgelerin elektronik ortamda tutulması, bu belgelerin KEP sistemi üzerinden işçilere gönderilerek imzalanmasının sağlanması mümkün hale gelmiştir. KEP sisteminin işçi-işveren ilişkisinde uygulanmaya başlanmasıyla çok ciddi bir emek, zaman ve malzeme israfının önüne geçilebilecekse de ücret bordosu vb. belgelerin gönderimi ve imzalanması sürecinde KEP sisteminin kullanılmasının, işçi-işveren arasında...
error: