Haberler & Yayınlar

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Bilgi Notu

07/07/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile getirilen değişikliklere paralel olarak Değişiklik Kanunu ile getirilen yeni düzenlemelere açıklık getirilmesi ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi adına Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29.12.2022 tarihli ve 32058...

İşçi-İşveren İlişkilerinde Ücret Bordosu vb. Belgelerin Gönderimi ve İmzalanması Sürecinde Kep Sisteminin Kullanılması

Dijitalleşmeyle beraber işçi işveren arasındaki iş ilişkisinde ücret bordrosu ve diğer belgelerin elektronik ortamda tutulması, bu belgelerin KEP sistemi üzerinden işçilere gönderilerek imzalanmasının sağlanması mümkün hale gelmiştir. KEP sisteminin işçi-işveren ilişkisinde uygulanmaya başlanmasıyla çok ciddi bir emek, zaman ve malzeme israfının önüne geçilebilecekse de ücret bordosu vb. belgelerin gönderimi ve imzalanması sürecinde KEP sisteminin kullanılmasının, işçi-işveren arasında...

İcra Takibindeki Birden Fazla Borçlunun İcra İnkâr Tazminatından Sorumluluğu

Bilindiği üzere icra inkâr tazminatı İİK 97. maddesinde itirazın iptali davalarına ilişkin hükümler içinde yer almaktadır. İİK 297. maddesinde “a) İtirazın iptali -Madde 67 – (Değişik: 18/2/1965-538/37 md.) (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/15 md.) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. (Değişik: 9/11/1988-3494/1 md.)...

Yargıtay Kararları Kapsamında İş Hukukunda Prim Uygulaması

İşbu yazımızda İş Hukuku kapsamında işverenlerce personellere ödenen primin hukuki niteliği, geçerlilik şartları, çeşitleri, prim için belirlenen şartların hukuken geçerliliği hususları Kanun ve Yargıtay kararları çerçevesinde ele alınacaktır. A)     Primin Tanımı Ücret, iş sözleşmesinin meydana gelmesi için gerekli olan esaslı unsurlardan biri olup; iş sözleşmesinde işçinin iş görme borcu karşısında yer alan, işverenin asli yükümlülüğüdür.  Ücret ve ücretin...

Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu Başvuru Süresinin Başlama Tarihi

Bilindiği gibi İİK  363/1. maddesinde “İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle...

Tebliğ Edilmiş Sayılmaya İlişkin Sözleşme Hükümlerinin Bağlayıcılığı

Tarafların sözleşmede kararlaştırdıkları, ilgili tarafın bildirdiği ve sözleşmeye yazılan adrese yapılacak bildirimlerin “geri dönse bile (bila tebliğ) tebliğ edilmiş sayılacağı” yönündeki hükümler esasında taraflarca adres değişikliğinin bildirimi yükümlülüğüne aykırı davranmaya bağlanan sonucun özel olarak düzenlenmiş halidir. Taraflar bu şekildeki hüküm ile karşılıklı irade beyanlarına dayalı olarak bir olguya belli bir sonuç bağlamış olurlar ve kural olarak bu tür kayıtlar geçerlidir....
error: