Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bilgi Notu

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Değişiklik Yönetmeliği 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik ile etiket üzerinde belirtilmesi gereken özelliklerde yapılan değişikliğe göre; indirimli ürünlerde, indirimli satış fiyatını, indirimden önceki fiyatını, tarife ile fiyat listelerinde ve etiketlerde gösterme zorunluluğu getirilmiştir. İndirimli ürünün satış fiyatının tespitinde daha önce de görüşüldüğü üzere indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak, indirime ilişkin konularda ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacaktır. 

Ayrıca, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılmasının zorunlu olacağı, ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarın da etiket ve listelerde bulunacağı da değişiklik içerisinde yer almaktadır. Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacaktır. 

Değişiklik Yönetmeliği metni aşağıdaki gibidir; 

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Fiyat etiketi: Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mallara ilişkin olarak Yönetmelik ile belirlenen zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan etiketi,”

g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,”

h) Satış fiyatı: Satılan bir malın net miktarı üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatını veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını,”

n) Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “bulunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkçe yazılması” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

f) Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “malın veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ambalajının yahut kaplarının üzerine;” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/3/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Share :