14/09/2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 1- 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlük tarihine ilişkin 18 inci maddesi değiştirilmiştir.      

 

2- Anılan Yönetmelik ile yapılan değişikliklerin yürürlük tarihinde değişiklik yapılmış olup, buna göre 3 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, 11 inci maddesi ve 13 üncü maddesi 1/1/2024 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

 

Buna göre, önceki değişiklik yönetmeliği ile yapılan ve 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılan anılan yönetmeliğin “ 9 uncu maddesi ile değiştirilen 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi “ genişletilerek değişiklik yönetmeliğinin 9. Maddesinin tümü ile 3 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, 11 inci maddesi ve 13 üncü maddesini de kapsayacak şekilde bu değişikliklerin 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

 

3- 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler şunlardır:

 

a) Yönetmelik kapsamına yeni alınan aracı hizmet sağlayıcı da ilave edilerek, ayrıca mesafeli sözleşmenin platform üzerinden düzenlenmesi halinde aracı hizmet sağlayıcının da satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu olduğuna, veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapılması halinde ise sorumluluğun aracı hizmet sağlayıcıda olacağına dair ek bent hükmü,


b) Tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi koşulu ile tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, ayrıca cayma hakkının kullanımı halinde ödemenin nasıl ve ne şekilde iade edileceğine, ödeme yükümlülüğünün ne zaman başlayacağına ilişkin hükümler getirilmiş, ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkânı da getirilmiştir. Yine sözleşmenin platform üzerinden kurulmuş olması halinde cayma hakkı bildirimini alan platformun bu hususu derhal araca hizmet sağlayıcısına bildirme yükümlüğü ek fıkra hükmü,


c) Yönetmelik kapsamına alınan aracı hizmet sağlayıcısı için de “Aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri” başlıklı bu yükümlülükleri belirten 12/A. Maddesinin 7/b fıkrasındaki malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren, şeklindeki hükmü,


d) Yönetmeliğin 11. Maddesindeki Cayma halinde malın iade süresi 14. Güne çıkarılmasına ve iade masraflarının mahsup koşullarına ilişkin ilave fıkra hükmü,


e) Cayma hakkının istisnaları başlıklı 15. Maddesine yapılan ile cayma hakkının istisnalarının genişletildiği hükmü,


4- Diğer tüm değişiklik hükümleri ise önceden olduğu gibi 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

 

Saygılarımızla,

 

Taşkın & Şimşek AO

 

*İşbu bilgi notu içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye niteliği teşkil etmemekte ve yasal mevzuatta yapılacak değişiklikler kapsamında güncel hali yansıtmayabilecek olup, bu değerlendirmelerden ötürü herhangi bir şekilde Taşkın & Şimşek Avukatlık Ofisi’ne sorumluluk yükletilmesi mümkün değildir. Bu bilgi notunun kapsamındaki soru ve sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması tavsiye edilir.

Share :