Barolar Vasıtasıyla Yapılan Tebligat Uygulamasının Kapsamı

Dayanak ve Kapsamı – (T.K. Md. 1 – TBB Meslek Kuralları Md. 31-34-42-43)

Öncelikle söz konusu uygulamanın dayanağı; Tebligat Kanunu’nun barolara vermiş olduğu tebligat çıkarma yetkisi ve avukatlar bakımından ise Avukatlık Kanunu’nun avukatlara yüklemiş olduğu bilgi verme yükümlülüğüdür. Bu kapsamın içeriği; avukatların bağlı bulundukları barolara ıslak imzalı veya gerekli teknik altyapının sağlanması halinde e-imzalı olarak bildirim talebinde bulunmaları ve bu bildirimin ilgili muhataba tebliğe çıkarılmasıdır. Nitekim bazı barolar, söz konusu uygulamayı yürürlüğe geçirmişlerdir. Halihazırda bu uygulamayı Afyon, Ordu ve Ardahan Baroları uygulamakta olup, 22 Şubat 2020 tarihli Ege, Akdeniz ve Marmara Baro başkanları toplantısında ise İstanbul ve Ankara Baroları da dahil olmak üzere söz konusu uygulamanın genişletilmesi yönünde karar alınmıştır. Ankara Barosu, 05.02.2020 yürürlük tarihli yönerge yayımlayarak barolar aracılığıyla bildirim gönderilmesi uygulamasını başlatmıştır. İstanbul Barosu da söz konusu uygulamaya dair teknolojik altyapıları oluşturmaya başlamış olup, halihazırda ülkemizde de yaşanan Covid-19 küresel salgın nedeniyle söz konusu uygulama henüz faaliyete geçirilememiştir.

Tebligat İçeriği

Aşağıda sayılan durumlarda avukat avukata, ilgililerine veya muhatabına barolar tarafından yayımlanan/yayımlanacak yönerge kapsamında bildirimde bulunabilecektir. Bu kapsamda özellikle;

 1. İş sahibinin aynı iş için ikinci bir vekile vekâlet vermek istemesi halinde, işi kabul etmeden önce sonraki vekilin, ilk vekile yapacağı bildirim,
 2. Avukatların birbirlerine karşı asaleten açacakları dava veya başlatacakları icra takiplerinden önce gönderecekleri ihtar veya ihbar mahiyetini haiz bildirimler,

Avukatların, müvekkillerine işbu yönerge kapsamında yapabilecekleri bildirimlerden özellikle:

 1. Vekillikten istifa,
 2. Avukatlık ücretinin ödenmesi ihtarı,
 3. Takip edilen işlere ilişkin her türlü bilgi verme, delil ve masraf talebi vb. hususlar,
 4. Avukatların, diğer muhatap ve ilgililere yapacakları mesleki veya hukuki nitelikteki bildirimler,
 5. Vekâletname ibraz etmek şartı ile avukatların müvekkilleri adına, muhatap ve üçüncü kişilere yapacakları ihtar, ihbar ve protesto evrakı göndermelerine ilişkin her türlü bildirim.

Barolar vasıtasıyla gönderilecek olan tebligatın konusu sınırlı sayıda olmamakla birlikte, münhasıran diğer kanunlarda noterler tarafından yapılacak bildirimler hariç olmak üzere, sair bildirimler barolar aracılığıyla yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılacak tebligat konuları üç temel başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:

 1. Avukatların asaleten birbirlerine karşı yapacakları bildirim,
 2. Avukatların iş sahibine ve diğer muhataplara yapacakları mesleki ve hukuki nitelikteki bildirimler,
 3. Avukatların, müvekkilleri adına yapacağı her türlü bildirim veya tebligat

Yapılacak tebligatın kapsamı dikkate alındığında, özellikle müvekkil adına yapılan her türlü ihbar ve ihtar bu kapsam içerisindedir. Örnek vermek gerekirse müvekkil adına yapılan temerrüt ihtarları, sözleşmeye uygun hareket etme ihtarı ve hatta kambiyo senetleri bakımında protesto bildirimi de bu kapsam dahilinde yapılabilecektir.

Bildirim Usulü

Söz konusu uygulamaya yönelik herhangi bir yönetmelik olmadığından emsal teşkil etmesi adına Ankara Barosu tarafından yayımlanan bildirim yönergesi esas alınarak incelenecektir. Bu kapsamda bildirim talebinin ifası noktasında baro nezdinde bildirim bürosu kurulacaktır. Kurulacak olan bildirim bürosu, talep edilen bildirimi Tebligat Kanununa göre ve gerekli altyapının sağlanmasıyla birlikte e-tebligat olarak da yapacaktır. Yapılacak tebligat işleminde izlenecek usul sırasıyla:

 1. Bildirim talebi baro nezdinde kurulan Bildirim Bürosuna teslim edilecektir.
 2. Bildirim Bürosu talebin baro tarafından yayımlanan yönerge kapsamında olup olmadığı değerlendirmesinde bulunup, onay verilmesi halinde gönderimi sağlanacaktır.
 3. Bildirim Bürosunun talebi reddi halinde ise, iki gün içinde baroya itiraz etme hakkı ve itirazında iki gün içinde kesin olarak karar bağlanması gerekmektedir.

Ücret Tarifesi

Bildirim ücret tarifesi, her baronun yönetim kurulunca yıllık olarak belirlenecek olup, emsal olması adına Ankara Barosu tarafından yayımlanan tarife esas alınarak açıklanacaktır. Buna göre bildirim bürosu aracılığıyla gönderilen bildirimlerden,  PTT tarafından uygulanan güncel tutar ve baro yönetim kurulunca belirlenecek olan ‘hizmet bedeli’ adı altında bir ücret alınacaktır. Ankara Barosu tarafından yayımlanan bildirim tarifesi incelendiğinde taraf ve sayfa sayılarının artması nispetinde hizmet bedelinin arttığı görülecektir. Örnek olarak 1-5 sayfa sayısı ve 1 tarafın olduğu bildirimde 70 TL + tebligat ücreti, 1-5 sayfa sayısı ve 2-4 tarafın olduğu bildirimde 100 TL + tebligat ücreti uygulanacaktır. Görülmektedir ki, barolar vasıtasıyla yapılacak olan tebliğlerin gönderim ücreti, noterlere kıyasen  maddi olarak çok daha uygun olacaktır.

Sonuç

Yukarıda açıklanan ve bazı baroların halihazırda bu bildirim usulünü uygulamış olduğu, diğer baroların ise uygulamanın genişletilmesi yönündeki müşterek kararlarının mevcut olduğu ve gerekli teknik alt yapının tesis edilmesiyle birlikte uygulamaya geçileceği görülmektedir. Uygulamaya geçilmesiyle birlikte, ıslak imzalı ya da e-imzalı şekilde barodan bildirim talebinde bulunularak tebliğ işlemi ifa edilecektir. Barolar aracılığıyla yapılacak olan tebliğ işlemlerinin, noterlerce yapılan tebliğ işlemlerinden en büyük farkı gönderi ücretinin  çok daha düşük miktarda  olmasıdır. Bu nedenle, baroların gerekli teknik alt yapıyı oluşturmaları sonrasında bildirim büroları kurulacak ve noterlerce gönderilen bildirimlere kıyasen çok daha uygun maliyetlerle bildirim işlemleri yapılacaktır.

Av. Halil ŞİMŞEK & Av. M. Raşit ÖZDEMİR

 

*İşbu bilgi notu içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye niteliği teşkil etmemekte ve yasal mevzuatta yapılacak değişiklikler kapsamında güncel hali yansıtmayabilecek olup, bu değerlendirmelerden ötürü herhangi bir şekilde Taşkın & Şimşek Avukatlık Ofisi’ne sorumluluk yükletilmesi mümkün değildir. Bu bilgi notunun kapsamındaki soru ve sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması tavsiye edilir.

0