Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerine İlişkin Tebliğ

KIYI TESİSLERİNDE VERİLEN HİZMET KALEMLERİ İLE BU HİZMET KALEMLERİNİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile uygulanacak hizmet tarifelerine ilişkin kuralları barındıran tebliğ yazısı 16.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İşbu tebliğ yazısının 5. maddesinde hizmet tarifelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak hizmet kalemleri sayılmış olup kıyı tesisi ilgilileri tebliğin yayımlanma tarihinde itibaren üç ay içerisinde tesislerinde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi tebliğ hükümleri çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın onayına sunması gerekmektedir. Buna göre kıyı tesisi ilgilileri ve kıyı tesisinde hizmet veren diğer kuruluşlar iş sahiplerinden idarece onaylı hizmet kalemleri listesindekiler dışında başka bir hizmet için ücret talep edemeyeceklerdir.

Ayrıca, kapsam dahilindeki gerçek veya tüzel kişilerin uygulayacakları hizmet tarifelerini idare tarafından belirlenecek taban ve tavan ücretleri gösteren esaslara göre belirlemek ve bu Tebliğ’de belirtilen diğer hükümlere uymakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Son olarak tebliğin 10. maddesinde Tebliğ içerisinde yer alan düzenlemelere uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlar düzenlenmiştir. Söz konusu maddede idare tarafından düzenlenen alt ve üst sınırlara uyulmaması halinde düzenlenen fatura miktarının 10 katı kadar cezai yaptırımla karşılacağı, üst sınırı 50.000-TL’ye varan idari para cezasının uygulanabileceği ve diğer cezaların yer aldığı görülmektedir.

Tebliğ içeriğini detaylıca incelemek için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-9.htm

0